Reference


Deformaciona analiza:

 • Očitavanje nultog stanja za oskultacije objekata na trasi autoputa Mahovljani-Prnjavor za 1D i 2D mrežu, naručilac GD Granit d.o.o. Skoplje,
 • Elaborat geodetskog osmatranja geometrije objekta postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda grada Bihaća, naručilac Ludwig Pfeiffer d.o.o.,
 • Geodetsko oskultaciono mjerenje jalovišne brane rudnika olova i cinka „SASE“ Srebrenica, naručilac Gross d.o.o.,
 • Projekat geodetskog osmatranja slijeganja na rezervoarima Tunjice I 7500m³ i Tunjice II 3000m³, naručilac Ludwig Pfeiffer d.o.o,
 • Monitoring klizišta u Mrsovu (Rudo), naručilac Comsar energy hidro,
 • Deformaciona mjerenja i deformaciona analiza Mahovljanske petlje, naručilac Niskogradnja d.o.o. Laktaši,
 • Deformaciona mjerenja i deformaciona analiza zgrade Vlade RS, Banja Luka, naručilac Vlada Republike Srpske.

Geodetske mreže:

 • Izrada operativnog poligona za potrebe izvođenja radova na autoputu 5c (dionica petlja Johovac – petlja Rudanka), naručilac Integral inženjering d.o.o. Banja Luka,
 • Određivanje geodetske mreže na  izgradnji autoceste na koridoru 5c, dionica Počitelj- Bijača, poddionica Zvirovići-Bijača, naručilac OHL. ŽS Brno,
 • Uspostavljanje geodetske osnove i kontrola postojeće geodetske mreže za potrebe projektovanja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda grada Bihaća, naručilac Ludwig Pfeiffer d.o.o.,
 • Projekat inventarizacije repera nivelmana visoke tačnosti NVT2, naručilac Republička Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske,
 • Horizontalna transformacija na teritoriji Republike Srpske, naručilac Republička Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske,
 • Rekonstrukcija postojeće i realizacija nove geodetske osnove za snimanje detalja na dijelu opštine Mrkonjić Grad, naručilac Republička Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske,
 • Geodetsko praćenje istražnih geofizičkih radova na području Republike Srpske, naručilac Integral inženjering d.o.o. Banja Luka.

Geodetski radovi u rudarstvu:

 • Geodetsko snimanje i izrada kvartalnih izvještaja o otkopanim masama rude olova i cinka na ležištima „SASE“ u Srebrenici, naručilac Gross d.o.o. Gradiška,
 • Geodetsko snimanje kamenoloma Drugovići, naručilac Niskogradnja d.o.o. Laktaši.

Geodetski poslovi pri osnivanju i održavanju katastra nepokretnosti

 • Premjer opštine Kalinovik, naručilac Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove,
 • Pružanje usluga snimanja nesnimljenih vodnih objekata i provođenje kroz katastarski operat, naručilac JP Vode Srpske Bijeljina,
 • Iskolčenje i kontrola temelja stambeno-poslovnog kompleksa u Ulici Duška Koščice, naručilac Niskogradnja d.o.o. Laktaši,
 • Iskolčenje i kontrola temelja stambeno-poslovnog kompleksa u Ulici Jovana Dučića, naručilac Niskogradnja d.o.o. Laktaši,
 • Iskolčenje i kontrola temelja poslovnog objekta, naručilac Violeta d.o.o.,
 • Izrada tlocrta Jevrejskog centra, naručilac Niskogradnja d.o.o. Laktaši,
 • Iskolčenje, kontrola temelja i uplana poslovnog objekta Delta Planet Banja Luka, naručilac Niskogradnja d.o.o. Laktaši,
 • Uplana stambeno-poslovnog objekta u Ulici Petra Preradovića, naručilac Niskogradnja d.o.o. Laktaši,
 • Priprema geodetskih podloga i izrada elaborata za potrebe izrade izvedbenog projekta – Osiguranje obale rijeke Vrbanje na lokaciji Gradski trg, Kotor Varoš, naručilac Zavod za vodoprivredu d.d. Sarajevo,
 • Snimanje geodetske podloge za izradu projekta sanacije škarpi i nestabilnih kosina, cesta M16_006, dionica: Crna Rijeka – Jajce, naručilac IGH d.o.o. Mostar.

Eksprorijacija zemljišta:

 • Usluge izrade Elaborata diobe katastareskih parcela za potrebe izgradnje HE Buk Bijela i provođenje istog kroz katastarski elaborat, naručilac Hidroelektroenergetski sistem Gornja Drina d.o.o. Foča,
 • Identifikacija i parcelacija poljoprivrednog zemljišta na teritoriji opštine Nevesinje, naručilac Opština Nevesinje,
 • Izrada geodetske situacije za potrebe izmjene Regulacionog plana u okviru industrijske zone, kao i izrada elaborata formiranja građevinskih parcela nakon usvajanja Regulacionog plana opštine Istočni Drvar, naručilac opština Istočni Drvar,
 • Izrada elaborata nepotpune eksproprijacije na DV 110kV Kotor Varoš – Ukrina, naručilac Elektroprenos-Elektroprijenos BiH,
 • Terenski radovi cijepanja i izrade terenskog elaborata prema stručnom mišljenju i urbanističko-tehničkim uslovima za potrebe izgradnje hidroelektrane Mrsovo na području opštine Rudo, naručilac Comsar energy hidro,
 • Eksproprijacija za izgradnju i modernizaciju regionalnog puta R-405 Banja Luka-Sanski Most-Sratinska-Granica Federacije, naručilac JP Putevi Republike Srpske.

Detekcija i geodetsko snimanje podzemnih instalacija:

 • Geodetsko snimanje spojnog puta optičkim kablom – OPM Bileća, naručilac PTT inženjering Podgorica
 • Geodetsko snimanje spojnog puta optičkim kablom – PM Kula Bileća i PM Autobuska stanica Bileća, naručilac PTT inženjering Podgorica
 • Geodetsko snimanje telekomunikacione mreže – OPM Prnjavor OKP 7 Faza I, naručilac “Roaming Networks” d.o.o. Banja Luka,
 • Geodetsko snimanje spojnog puta optičkim kablom – OPM Nevesinje (FTTH Biograd), naručilac PTT inženjering Podgorica
 • Geodetsko snimanje spojnog puta optičkim kablom – OKP 4 (Vrbanja 1 i Vrbanja 2), naručilac “Roaming Networks” d.o.o. Banja Luka,
 • Geodetsko snimanje telekomunikacione mreže – OPM Šipovo, naručilac MKM d.o.o. Banja Luka,
 • Geodetsko snimanje spojnog puta optičkim kablom – OKP 2 (Mađir, Česma 1, Česma 2, Vrbanja 2), naručilac “Roaming Networks” d.o.o. Banja Luka,
 • Geodetsko snimanje telekomunikacione mreže – KK Centar i KK Obilićevo, naručilac Lanaco d.o.o. Banja Luka,
 •  Geodetsko snimanje telekomunikacione mreže – OPM Šipovo, naručilac MKM d.o.o. Banja Luka,
 • Geodetsko snimanje telekomunikacione, vodovodne, kanalizacione i elektroenergetske mreže – Delta Planet Banja Luka, naručilac Niskogradnja d.o.o. Laktaši
 • Pružanje usluga izrade katastra komunalnih instalacija na otvorenom rovu 15 lokacija, pristupnih TK mreža, kablovskih kanalizacija i spojnih puteva optičkim kablom, naručilac m:tel a.d. Banja Luka

Digitalna topografija:

 • Geodetski radovi: 3D terestričko skeniranje hidrelektrane u Trapistima

Izrada karata specijalne namjene:

 • Karta prepreka aerodroma Mahovljani, naručilac Aerodromi RS a.d. Banja Luka
 • Kodirana karta aerodroma Mahovljani, naručilac Aerodromi RS a.d. Banja Luka